Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Liaudies giesmių ansamblis įsikūrė 1995 m. rudenį monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ir vargonininko Petro Bagdonavičiaus iniciatyva. Ansamblis puoselėja folklorinę visos Bažnyčios narių giedojimo tradiciją. Giesmininkai siekia, kad Lietuvos bažnyčiose vėl skambėtų mūsų senolių giedotos giesmės. Beveik visi giesmininkai dar dalyvauja kokiam nors Vilniaus miesto folkloro ansamblyje, o katedroje visus jungia senoji katalikiška liaudies giesmė. Šiuo metu chore gieda 34 giesmininkai.

Liaudies giesmių ansamblio repertuarą sudaro prof. Alfonso Motuzo mokslinių tyrinėjimų metu surinktos giesmės ir liaudies apeiginiai giedojimai, choristų atsineštos tėvų ir senelių, folkloro ekspedicijose užrašytos bei senuosiuose giesmynuose atrastos giesmės. Giedamos ir naujesnės, liaudyje itin pamėgtos giesmės. Repertuare yra apie 200 giesmių, kurios giedamos a capella arba pritariant kanklėmis.

Ansamblis Advento metu prieš Rarotų šv. Mišias gieda Švč. Mergelės Marijos valandas, Gavėnios metu – Graudžius verksmus, dalyvauja Kryžiaus kelio procesijose, daugelį metų Sekminių procesijoje gieda prof. Alfonso Motuzo atnaujintas Vilniaus Kalvarijų giesmes.

Choristai gieda šermenyse bei laidotuvėse, rengia religinių giesmių valandas, darnia giesme Dievą šlovina ir kitose Lietuvos bažnyčiose. 2000 m. įrašyta kompaktinė plokštelė „Sveika, žvaigždė ankstyboji“, 2008 m. pagal prof. A. Motuzo parengtą giesmyną, į kompaktinę plokštelę įrašyti Vilniaus Verkių Kalvarijų apeiginiai giedojimai, 2012 m. Žemaičių Kalvarijos kalnai. 2013 m. įrašytos Švč. Mergelės Marijos valandos.

Ansamblis gieda sekmadieniais 9 val. ir ketvirtadieniais 17.30 val. šv. Mišiose Arkikatedros centrinėje navoje  prie buvusios sakyklos esančiuose suoluose, tarsi susiliedamas su į šv. Mišias susirinkusiais tikinčiaisiais.

Liaudies giesmių ansamblio vadovė Janina Bukantaitė.